ธุรกิจน้ำมันที่คุ้มค่า ซึ่งได้รับมาตรฐานน้ำมันยูโร 4 โดย บมจ. ภาคใต้เชื้อเพลิง (PT)
 

                 ผู้ดำเนินธุรกิจน้ำมันครบวงจรที่มีคุณภาพของคนไทย ต้องการขยายสถานีบริการน้ำมันแฟรนไชส์ ด้วยอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่า
เพื่อดำเนินธุรกิจน้ำมันที่มั่นคง ตอบรับสภาพความผันผวนด้านราคาน้ำมัน เช่นในปัจจุบัน
                 เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ

 
     
  หลักเกณฑ์พื้นฐานหลักเกณฑ์เบื้องต้นของผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพีที  
     
 
คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ประกอบการ
 
 
 

-  ผู้ประกอบการจะต้องมีความพร้อมในการลงทุนก่อสร้าง และประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเองทั้งหมด

-   เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิ์การเช่าระยะยาวบนที่ดินในทำเลที่เหมาะสมแก่การประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน
    ปลอดภาระผูกพัน  ไม่ขัดต่อข้อกำหนดของทางราชการ  อันเป็นอุปสรรคต่อการขออนุญาตก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน

-   ที่ดินของผู้ประกอบการที่จะนำมาใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน มีหน้ากว้างติดถนนไม่น้อยกว่า 25 เมตร
    (ยี่สิบห้าเมตร) ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด มีระยะห่างจากสถานีบริการน้ำมัน พีที บนถนนฝั่ง
     เดียวกันไม่ น้อยกว่า6 กิโลเมตร (หกกิโลเมตร) และห่างจากฝั่งตรงข้ามไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร (สองกิโลเมตร)

 
 
สิทธิประโยชน์ที่ทางบริษัท ฯ จะสนับสนุนน
 
 
 

-  บริษัทฯ จะให้คำแนะนำในด้านการออกแบบก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน และจะจัดทำแบบแปลนการก่อสร้างมอบให้แก่ผู้ประกอบ
   การพร้อมทั้งส่ง เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปควบคุมดูแลภายในสถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานีบริการน้ำมัน พีที

-  บริษัทฯ จะให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการสำหรับการขออนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมัน และการขอใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความ
   เหมาะสม

-  บริษัทฯ จะให้คำแนะนำ งานด้านการบริหาร การดำเนินการ การฝึกอบรมพนักงานหน้าลาน การบริการลูกค้า การดูแลรักษาสถานี  
   บริการ การควบคุมคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงและความปลอดภัยอื่น ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ  เพื่อให้การดำเนินการของผู้ประกอบการ
   เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ

-  บริษัทฯ จะให้ยืมอุปกรณ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจการ เช่น ป้ายและเสาสูงไฮเวย์
   ป้ายบอกราคาน้ำมัน ป้ายบอกทางเข้าออก ป้ายบอกชนิดน้ำมัน และป้าย FACIA โลโก้ พีที เป็นต้น

-  กรณีที่ผู้ประกอบการมีสถานีบริการอยู่แล้ว บริษัทฯ จะปรับปรุงสถานีบริการให้กับกับลูกค้า โดยให้สีสำหรับทาสถานีบริการพร้อม
   ออกค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างหลังคาและห้องน้ำเพื่อให้ดูเป็นรูปแบบสถานีบริการพีที

-  บริษัทฯ จะให้มีโครงการสนับสนุนอื่น ๆ เช่น โครงการประกวดสถานีบริการ พร้อมทั้งสนับสนุนธงหน้าสถานีบริการ ชุดพนักงานหน้าลาน  เป็นต้น

-  บริษัทฯ จะจัดให้มีรายการส่งเสริมการขาย รวมทั้งการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ พีที ตามความเหมาะสม

 
     
 
ผลตอบแทน
 
 
 

ผู้ประกอบการจะได้รับค่าการตลาดจากการดำเนินกิจการสถานีบริการน้ำมัน ภายใต้ชื่อและเครื่องหมายการค้า พีที ดังนี้
           
ค่าการตลาดแบบ Float rate
        ในภาวะปกติ   ผู้แทนประกอบการมีสิทธิจะได้รับค่าการตลาดได้โดยไม่จำกัดจำนวน
        ในภาวะไม่ปกติ   บริษัทจะประกันค่าการตลาดขั้นต่ำของน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ผู้ประกอบการ สำหรับ ADO ไม่น้อย
        กว่าอัตราลิตรละ 60 สตางค์ (หกสิบสตางค์) และสำหรับ Mogas  ไม่น้อยกว่าอัตราลิตรละ 70 สตางค์ (เจ็ดสิบสตางค์)     
        ของปริมาณขั้นต่ำในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมตามที่กำหนดไว้ในสัญญา นอกจากนี้ ถ้าหากผู้ประกอบการมียอดซื้อสม่ำเสมอ
        ลูกค้าเกรด A จะได้รับสิทธิในการรับน้ำมันเชื้อเพลิงตามราคาเดิมก่อนวันที่น้ำมันเชื้อเพลิงจะปรับเพิ่มราคาได้ 1 คันรถ

 
หลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา
 
 
 

    -  หากบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติเบื้องต้นให้ผู้ประกอบการเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ ผู้ประกอบการจะต้อง
       ส่งมอบเงินสด จำนวน  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้บริษัทฯ เป็นค่าประกันแบบแปลนก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน
       โดย บริษัทฯ จะคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้ผู้ประกอบการ ภายหลังจากที่ได้มีการลงนามในสัญญาแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

    -  ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน ผู้ประกอบการจะต้องส่งมอบเงินสดจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
       ให้บริษัทฯเป็นค่าประกันป้ายและอุปกรณ์การจำหน่ายของบริษัทฯ ที่จะนำไปติดตั้งไว้ ณ สถานีบริการน้ำมันของผู้ประกอบการ
       โดยบริษัทฯ จะคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้ผู้ประกอบการ ภายหลังจากที่ได้มีการลงนามในสัญญาแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

    -  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการลงนามในสัญญาแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องส่งมอบเงินสดหรือหนังสือค้ำประกัน
       ของธนาคาร (L/G) จำนวนไม่น้อยกว่า 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) ให้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักประกันการชำระ
       หนี้ ค่าปรับ และค่าเสียหายทุกประเภท ซึ่งเกิดจากการที่ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา และบริษัทฯ จะคืน
       หลักประกันจำนวนดังกล่าวให้ผู้ประกอบการก็ต่อเมื่อ  ปรากฎว่า ผู้ประกอบการไม่มีหนี้สิน ค่าปรับค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายค้างชำระ
       บริษัทฯ แต่อย่างใด